UMBAJA ECONOMIC FORUM

UMBAJA ECONOMIC FORUM

Mr. Saeed Maissara

Mr. Saeed Maissara

Ms. Sarah Laustroer

Ms. Sarah Laustroer

Dr. Bashir Omer

Dr. Bashir Omer

Dr. Martin Seeliger

Dr. Martin Seeliger

Part of the participants

Part of the participants

Questions from participants

Questions from participants

Mr. Nasreldeen Mofarih

Mr. Nasreldeen Mofarih

Questions from participants

Questions from participants

Networking in break time

Networking in break time

Thanks & bye bye

Thanks & bye bye

A group of participants

A group of participants

Ready for Dinner

Ready for Dinner

Participants listen to Dr. Seeliger

Participants listen to Dr. Seeliger

Participants listen to Dr. Seeliger

Participants listen to Dr. Seeliger

Introducing Dr. Seeliger

Introducing Dr. Seeliger

Mr. Nasreldeen Mofarih speech to UMBAJA ECONOMIC FORUM 2022